Barnskyddsombud

Om stiftets barnskyddsombud

Stockholms katolska stift tillsatte den 1 januari 2019 ett särskilt barnskyddsombud som ska bevaka skyddet för barn och ungdomar mot sexuella övergrepp inom kyrkans verksamhet.

Tillsättningen ska garantera att stiftets beredskapsplan mot sexuella övergrepp blir känd och praktiskt genomförd i alla sammanhang där aktiviteter med barn och unga förekommer.

Ombudet har rang av biskopsdelegat och ska få möjlighet att ta del av sådant som rör säkerheten för barn och ungdomar på lokal- och riksnivå. Denna tillsynsfunktion innebär att ombudet kan uppmana enskilda församlingar, missioner, skolor, föreningar m.m. inom stiftets område att lämna uppgifter om hur de verkställer beredskapsplanen i praktiken och inkalla dessa till möten för överläggningar om deras verksamhet, om anpassningar och om förändringar av pågående verksamhet.

Ombudet erbjuder nödvändiga utbildningar om genomförandet av beredskapsplanen i hela stiftet för personal och volontärer i kyrkans tjänst. En gång per år redovisas barnskyddsombudets arbete i en offentlig rapport på stiftets hemsida.

Barnskyddsombud

Björn Håkonsson är stiftets barnskyddsombud och biskopsdelegat för barnskyddsfrågor.
Han håller löpande kontakt med församlingar, missioner och andra verksamheter inom kyrkan där det finns barn- och ungdomsverksamhet och arrangerar visitation och utbildning av personal och volontärer.

Alla församlingar och kyrkoherdar ombes att hjälpa till med att påminna de berörda medarbetarna om förpliktelsen att delta i utbildningar.

Björn Håkonsson nås på e-post: barnskyddsombud@katolskakyrkan.se samt på telefonnummer: 070-33 22 904 (vardagar kl. 8-12).  https://www.katolskakyrkan.se/media/3541/kontaktuppgifter-vid-sexuella-overgrepp-februari-2019.pdf

Mer information finns på Stockholm katolska stifts websida: https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud