Förberedelse till FÖRSTA HELIGA KOMMUNIONEN

Förberedelse inför den första heliga kommunionen är en del av katekesundervisningen i grupperna 1-3.
Barnen som börjar sin skolgång skall anmälas till undervisningen i församlingen.
De viktigaste kateketerna är dock föräldrarna själva. Det är därför viktigt att man regelbundet bevistar den heliga Mässan tillsammans och lever ett kristet liv i familjen.

Tiderna för undervisningen – se KATEKESUNDERVISNING.

Anmälningsblanketten finns i vapenhuset i kyrkan.