Passionisternas Två Jubileer

sigill

Passionisterna två jubileer 2021

I år firas 300-årsjubileum av Passionisternas kongregations grundande

och 70-årsjubileum av vår verksamhet i Sverige

Dessa jubileer kommer att firas:

I Helsingborg söndagen den 24 oktober kl 10.00

I Växsjö tisdagen den 26 oktober kl 10.00

I Angered söndagen den 31 oktober kl. 10:30

Vi är åtta passionister som är verksamma i Sverige.

Pater Wojtek Seliga, C.P.  gör sin tjänst som passionist i Sankt Clemens församling sedan september 2000. En gång i månaden kommer någon från passionisterna och firar mässan på engelska i vår kyrka. I Helsingborg finns en grupp med flera sekulära passionister, -” Passionisternas tredje orden”.

Vi inbjuder alla våra vänner att fira dessa jubileer tillsammans med oss och anbefaller  oss åt era förböner, så att vi troget fortsätter tjäna vår katolska kyrka i Sverige.

 

Med varma hälsningar

p. Wojtek Seliga, C.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny SEKULARORDEN för Sverige bildad i Helsingborg:

Brödraskapet av Svart Skapular”.

Det har länge funnits en längtan efter att bilda en lekmannaorden knuten till Passionisterna, en gemenskap för katoliker i Sverige, ett Guds folk som vill samlas kring S:t Paulus av Korsets budskap och liv. Detta har nu blivit verklighet och orden konstituerades i Helsingborg
den 19 oktober 2016, på S:t Paulus av Korsets högtid.

Det här är en så kallad 3:e orden inom Passionisterna och tanken är att gemenskapen skall samla katoliker från hela landet, med ett centrum i Helsingborg. ”Brödraskapet av Svart Skapular” är öppet för alla medlemmar av Romerska katolska kyrkan och välkomnar män, kvinnor och familjer.

Mål och syfte

Målet för denna gemenskap är naturligtvis att bidra till att sprida Evangeliet om Jesus Kristus vår Frälsare, utifrån vår katolska tro och genom vårt eget sätt att leva, till alla folk, uppdraget givet av Jesus till sina apostlar: ”Missionsbefallningen”, men det är för de flesta människor även viktigt att tillhöra en gemenskap, att ibland kunna få möjlighet att träffas, känna en gemenskap i bön, fira mässan tillsammans m.m. och i dessa fall under ledning av Passionisterna.

Passionister och S:t Paulus av Korset

Det finns mycket att säga om både Passionister och grundaren S:t Paulus av Korset och i dag finns det ett litet häfte som i detalj beskriver både historik och det som är specifikt för Passionisterna. Häftet heter: PASSIONISTERNA ”Brödraskapet av Svart Skapular” LEVA SOM PASSIONIST.

Följande beskrivning blir därför mycket kort:

S:t Paulus av Korset (1694 – 1775) levde i ett Italien som var splittrat, oroligheter rådde och kyrkan var i kris,

st-paulus-av-korset_4

fattigdomen var stor. Han fick uppenbarelser och såg att det viktigaste att allt var att återuppväcka folks tro och få folk att se vad Gud gjort för oss genom Jesus Kristus. På korset sker Guds största kärlekshandling för oss människor. Av kärlek till oss går Jesus Kristus av fri vilja genom lidandet till döden. Och efter tre dagar uppstår Han igen från de döda, i härlighet. Döden och ondskan var besegrad, ”i Hans sår är vi helande”. S:t Paulus av Korset såg detta tydligt och grundade Passionistorden och denna orden skulle leva bland folket och predika Jesu Passion, Jesu lidandes betydelse. S:t Paulus av Korset var även en stor själasörjare. Bevarade brev från och till människor i nöd visar vilken styrka hans budskap hade för människors växande i tro och liv.

Så har Passionistorden arbetat i tiden fram till idag, att bland folket leva och undervisa, bygga församlingar och ta hand om församlingar. I Sverige har Passionisterna arbetat sedan 1951, utsända som missionärer från England och senare även från andra länder. Både Passionistbröder och systrar har verkat här i vårt land under många år och nu finns det även möjlighet för ”lekfolket” att komma in i gemenskapen.

Hur ansluter jag mig? Hur blir jag medlem? Vad betyder det att vara medlem?

Tag kontakt med S:t Clemens församling i Helsingborg, Pater Wojtek Seliga c.p., så får Du mer information. Fler upplysningar att ta del av finns även i de stadgar som finns, här nedan:

PASSIONISTERNAS SEKULARORDEN ”Brödraskapet av Svart Skapular.”

Utdraget ur STADGAR

PASSIONISTERNAS SEKULARORDEN


“Brödraskapet av Svart Skapular”

medaljong

STADGAR


I – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Brödraskapet, föreliggande gemenskap, kallas “Passionisternas Sekularorden.”

. Denna gemenskap är en sammanslutning av trogna Kristi tjänare, av den Romerska Katolska Kyrkan, som förbinder sig att sprida evangeliet om Kristi lidande – Memoria Passionis – och S:t Paulus av Korset´s andlighet. Medlemmarna, som lever i världen och tar del i passionisterna apostolat och mission, gör detta genom bön – även för de döda – och strävar efter en kristen fullkomlighet på ett rättroget sätt, som lämpar sig till deras kallelse.

. Gemenskapen har rätt att använda stämpeln med namnet “Passionisternas Sekularorden” och tecknet, bilden, av passionisternas emblem – det vita korset med ett hjärta och med inskriften: Jesu XPI Passio.

. Gemenskapens skyddspatroner är S:t Paulus av Korset, S:ta Gemma Galgani, S:t Gabriel Possenti och Salige Dominik Barberi.

. Gemenskapens centrum är beläget i Helsingborg.

. Gemenskapen omfattar medlemmar i hela Sverige.

II – SYFTET MED SEKULARORDEN

. Gemenskapens huvudsyfte är att hjälpa sina medlemmar, som lever i världen, att sträva efter den kristna fullkomligheten enligt passionisternas spiritualitet.

. Gemenskapens syfte är också att bidra till att Kristi kärlekslåga tänds i världen och att ingjuta minnet av Kristi lidande i människors hjärtan, samt att även be för själarna i skärselden.

III- AKTIVITET


•. De viktigaste firandena i Sekularorden är:

Det högtidliga minnet av passionen , Jesus Kristi lidande (fredagen före askonsdagen);
• Det heliga korsets upphöjelse (14 september);
• Den saliga jungfru Marias smärtor (15 september);
• S:t Paulus av Korset – grundaren av passionisternas kongregation (19 oktober);
• En speciell dag för andakt är också långfredagen.

. Gemenskapen främjar i sin verksamhet personliga praxis av det andliga livet, nämligen:

att vara en trogen efterföljare av den lidande Jesus Kristus;
• att förbinda sitt personliga lidande med Jesus Kristi lidande;
• att dagligen be för sjuka och lidande människor och för själarna i skärselden;
• att ödmjukt, tålmodigt och ihärdigt bära sitt eget kors i det vardagliga livet;
att tillbedja korset på Långfredagen, att fira korsvägs-andakten och göra pilgrimsfärder till olika heliga platser;

• att dagligen utföra verk av välgörenhet, t.ex. goda gärningar, erbjuda sin hjälp till sin granne, göra goda andliga

IV – VILLKOR FÖR ATT BLI MEDLEM AV SEKULARORDEN

I sekularorden kan godtas varje troende, som fått bekräftelsens sakrament, konfirmationen, och som innehar full gemenskap med den katolska kyrkan (Can. 205) och som accepterar gemenskapens stadgar och dess mål och som inte är medlem av en liknande sammanslutning.

En kandidat för medlemskap i gemenskapen skall lämna in en skriftlig ansökan.

Tecknet ( den Svarta Skapularen), för medlemskapet i orden, är välsignat och utdelas under mottaganderiten som ett godkännande av medlemskapet. Välsignandet och utdelandet av den Svarta Skapularen får endast utföras av en passionist eller en stiftspräst, delegerad endast av passionisternas lokala promotor.

En sjuk person eller som på annat sätt är allvarligt förhindrad att närvara, kan skicka sin ansökan för medlemsskapet via ett brev eller en elektronisk kommunikation.

Den som ansöker om medlemskap till sekularorden skall:

vara i den heliga nådens stånd;
• regelbundet delta i den heliga i mässan och ta emot den heliga kommunionen;
regelbundet läsa Bibeln;
• utöva andakten till Kristi lidande;
• ofta meditera över Kristi lidande
varje dag be barmhärtighetens rosenkrans och på fredagar, om möjligt, be korsvägen eller rosenkransens smärtorika hemligheter;

Medlemmarnas plikter

Uppgifterna och plikterna för medlemmarna i orden ligger i en personlig strävan efter helighet, enligt passionisternas andlighet, att ingjuta -Memoria Passionis- i människors hjärtan och stödja de döda, vilkas själar nu finns i skärselden. Särskild vikt skall läggas vid meditationen över Jesus Kristi lidande, i enlighet med passionisternas undervisning och andlighet.

En plikt för en medlem i föreningen är att dagligen be och meditera över Kristi lidande.

V – DE ANDLIGA FÖRDELARNA


•. Medlemmarna i orden får del av alla de andliga fördelar som är knutna till passionistkongregationen. Alltså, medlemmen:

får del av frukterna av mässor, som dagligen firas för både levande och avlidna välgörare och medarbetare till passioni-sterna;
• får del av frukterna av passionisternas dagliga böner;
• får del av de övernaturliga frukter som kommer från förtjänsterna av passionisternas goda gärningar och avlat.

Medlemmarna i föreningen får en avlat den dagen då de tar emot och bär den Svarta Skapularen , på grund av påven Paulus VI´s apostoliska konstitution “Ingulgentiarum doctrina” av 1 januari 1967.

Under följande dagar av kyrkoåret får medlemmen även del av:
• det högtidliga minnet av: Jesu Kristi lidande (fredagen före askonsdagen);
• minnet av Jesus Kristus som ber i Gethsemane (tisdagen före askonsdagen);
• Minnet av Jesu Kristi ärorika sår (den första fredagen efter andra söndagen i påsktiden);
• Minnet av Vår Herre Jesu Kristi dyrbara blod (1 juli);
• Högtiden för upphöjelsen av det heliga korset (14 september);
• Högtiden för Jungfru Marias smärtor (15 september);
• S:t Paulus av Korsets högtid – grundaren av passionisternas kongregation (19 oktober).

VI – SLUTBESTÄMMELSER

Medlemmen begår inte någon dödssynd om han inte fullständigt följer dessa stadgar.

Dessa stadgar och dess bestämmelser tillämpas från och med 19 oktober 2016, tills de blir annullerade av den behöriga kyrkliga auktoriteten.

. Ändring av bestämmelserna i dessa stadgar kan endast göras av passionisternas Provinsial Superior.

 

PASSIONISTERNAS SEKULARORDENS SKYDDSHELGON

S. Gabriel Possenti,                   C.P. S. Gemma Galgani

st-gabriel-av-guds-moder-den-smartorika sta-gemma-galganis-dominikus-barberist-vincent-strambi

              S. Dominic Barberi, C.P. S.                           Vincent Strambi, C.P.

ANMÄLAN OM ANSLUTNING TILL BRÖDRASKAPET AV HERRENS LIDANDE

Jag vill bli medlem av brödraskapet av Herrens Lidande, som ett uttryck för min tjänst till den Korsfäste Kristus, genom bön, olika religiösa sedvänjor och uppoffringar för att ansluta mig till och får njuta av de gåvor som Gud ger åt medlemmarna av Kristi Lidandes brödraskap som är en gemenskap med Passionisterna, Herrens Lidandes Kongregation.

Datum ________________________________________

Namn _____________________________________________________

Adress _____________________________________________________

Postnr__________________ Ort ________________________________

Födelsedatum _______________________________________________

Yrke ______________________________________________________

Telefon ____________________________________________________

________________________________

(namnteckning)

Anmälan får man skicka eller lämna hos P. Wojtek Seliga, C.P.

Koralgatan 34, 252 47 Helsingborg

tel 042-245466 mob. 070-7872535

E-post: wojtek.seliga@gmail.com

svart-skapular

Svart Skapular